PRAZO AMPLIADO ATA O 6 DE NOVEMBRO ÁS 23:59 (hora de Santiago)

O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) convoca a IV edición do Concurso de Comunicación Científica (IGFAE C3), que ten como obxectivo fomentar o interese pola cultura científica e estimular a aprendizaxe da Física e os seus fundamentos. Dividido en tres categorías que pretenden desenvolver diferentes habilidades comunicativas e utilizando ferramentas virtuais e Internet, o concurso está aberto a persoas de calquera país.

Esta actividade é unha iniciativa do grupo de divulgación do IGFAE, forma parte da IV Semana da Ciencia do IGFAE e cofinánciase con cargo ao Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Quen pode participar?

Poden participar persoas de todo o mundo, con especial énfase no persoal investigador dos organismos públicos de investigación; en estudantes de doutoramento, máster e grao; en alumnado de ESO e Bacharelato e profesorado que traballa no ámbito da docencia da Física, así como profesionais da divulgación científica e xornalistas.

Cales son as categorías?

  1. Fotografía científica (NOVA CATEGORÍA)
  2. Artigos divulgativos
  3. Vídeos divulgativos (youtuber científico)

Como se pode participar?

  1. Fotografía científica

Os participantes presentarán unha fotografía científica con temática relacionada coa Física, especialmente a que é obxecto de estudo nas áreas de investigación do IGFAE. Cada participante poderá presentar unha imaxe dixitalizada e realizada con calquera equipo, profesional ou afeccionado, incluído o teléfono móbil. A fotografía enviada debe ser orixinal, inédita (non publicada en medios de comunicación) e non presentada a concursos. De ser o caso, o autor/para sería inmediatamente descualificado/a. A fotografía achegarase por correo electrónico e acompañarase dun título e unha breve descrición (de 5 a 10 liñas). Debe estar en formato JPG e cun tamaño ´máximo de 5 MB. As fotografías non poderán ser alteradas electronicamente nin por calquera outro medio, non aceptándose fotomontaxes. Unicamente permitiranse correccións de cor e luminosidade.

Forma de inscrición: enviando unha mensaxe ao correo electrónico a: fotos-C3-2021@igfae.usc.es

A mensaxe deberá incluir, además da Imaxe, nome e apelidos da persoa concursante, o artigo, teléfono de contacto e un breve parágrafo que nos permita coñecervos (es estudante?, profesor/a?, centro?, curso?).

  1. Artigos divulgativos

Os participantes escribirán un artigo de divulgación científica (relato, entrevista, reportaxe, conto, noticia, etc.) sobre un tema relacionado coa Física, especialmente aquela que é obxecto de estudo das áreas de investigación do IGFAE. Poderán estar redactados en galego, español ou inglés, cunha extensión máxima de 1.200 palabras e deberán ser enviados nun ficheiro PDF con formato libre. Os textos non poden ser publicados anteriormente nin ter compromisos de publicación.

Forma de inscrición: enviando unha mensaxe ao correo electrónico a:  artigos-C3-2021@igfae.usc.es

A mensaxe deberá incluír, ademais do ficheiro PDF, nome e apelidos da persoa concursante, o artigo, teléfono de contacto e un breve parágrafo que nos permita coñecervos (es estudante?, profesor/a?, centro?, curso?).

  1. Vídeos divulgativos

Os participantes crearán un vídeo divulgativo sobre tema relacionado coa Física, especialmente aquela que é obxecto de estudo das áreas de investigación do IGFAE. A duración do vídeo será de entre 3 e 5 minutos, realizarase en galego, español ou inglés e poden utilizarse todo tipo de recursos audiovisuais (música, efectos especiais, animacións, outros vídeos de apoio a condición de que non violen dereitos de autor, etc.).

Forma de inscrición: enviando unha mensaxe ao correo electrónico videos-C3-2021@igfae.usc.es que conteña o vídeo ou unha ligazón para poder visualizalo.

A mensaxe deberá incluír nome e apelidos da persoa concursante, o artigo, teléfono de contacto e un breve parágrafo que nos permita coñecervos (es estudante?, profesor/a?, centro?, curso?).

Como se valorarán os traballos presentados?

As contribucións recibidas serán avaliadas por un panel composto por persoal investigador do IGFAE, que pode incluír expertos externos.

Na categoría “vídeos divulgativos”, todos os traballos recibidos que cumpran os requisitos subiranse á canle de Youtube do IGFAE e publicásense na páxina web do IGFAE. A metade da valoración será por votación popular en Twitter e teniendo en cuenta as visualizacións en Youtube. A outra metade será o resultado da aplicación dos criterios do xurado.

Na avaliación dos traballos terase en conta o rigor e a calidade dos conceptos presentados, orixinalidade e interese do tema, adecuación aos obxectivos do certame e, sobre todo, a capacidade de comunicar o contido a público non experto.

As decisións dos xurados comunicaranse na cerimonia de entrega de premios, que será virtual ou presencial en función da normativa COVID, durante a IV Semana da Ciencia que terá lugar en novembro (data por determinar).

Os xurados poden declarar deserta calquera categoría e conceder unha ou máis mencións de honra. As decisións dos xurados serán inapelables.

Ata cando se pode participar? 

O período de inscrición no concurso acaba o 31 de outubro ás 23:59 (hora en Santiago de Compostela).

Cales son os premios?

Haberá un premio por categoría: 400 euros á mellor fotografía, 400 euros á mellor artigo, e 400 euros á mellor vídeo.

Dereitos de propiedade intelectual

A presentación ao concurso implica que as persoas participantes son os autores orixinais dos traballos presentados, que son os lexítimos posuidores de todos os dereitos propios e que non violan os dereitos de terceiros. No caso de que esta garantía fose probada falsa, e/ou no caso de que se comezasen accións por parte de terceiros para defender os dereitos sobre a obra, imaxes ou composicións, os participantes serán responsables desta vulneración, sendo exonerada a organización de toda responsabilidade.

A participación no concurso implica a cesión libre ao IGFAE dos dereitos non exclusivos de reprodución, distribución e comunicación pública das obras premiadas ou con mención de honra desde o sitio web do IGFAE, medios impresos ou dixitais. Da mesma forma, o IGFAE podería cedelos a revistas, xornais, editoriais ou sociedades sen ánimo de lucro para as súas actividades de difusión a nivel nacional e internacional.

As persoas premiadas poderán facer públicos os traballos polos medios que consideren adecuados, sempre que fagan constar que recibiron un premio neste concurso.

Calquera dato persoal enviado á organización será empregado só para a xestión de concurso.

Modificación das bases

A organización resérvase o dereito de modificar calquera punto destas bases se as circunstancias requíreno. Disto daríase publicidade a través da web da Semana da Ciencia 2021 do IGFAE (https://igfae.usc.es/igfae/es/scienceweek2021).

Premios

Todos os premios atópanse suxeitos ás obrigacións tributarias correspondentes conforme o disposto na normativa vixente.

Datas e lugar de celebración

O IGFAE anunciará a resolución do concurso o martes 23 de novembro a través da web, redes sociais e email dos participantes.