O Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) convoca a V edición do Concurso de Comunicación Científica (IGFAE C3), que ten como obxectivo fomentar o interese pola cultura científica e estimular a aprendizaxe da Física e os seus fundamentos. Dividido en catro categorías que pretenden desenvolver diferentes habilidades comunicativas e utilizando ferramentas virtuais e Internet, o concurso está aberto a persoas de calquera país.

Esta actividade é unha iniciativa do grupo de divulgación do IGFAE, forma parte da V Semana da Ciencia do IGFAE e cofinánciase con cargo ao Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020.

Quen pode participar?

Poden participar persoas de todo o mundo, con especial énfase no persoal investigador dos organismos públicos de investigación; en estudantes de doutoramento, máster e grao; en alumnado de ESO e Bacharelato e profesorado que traballa no ámbito da docencia da Física, así como profesionais da divulgación científica e xornalistas.

Os traballos poderán ser presentados de forma individual ou en grupo, nese caso especificarase a persoa de contacto que actuará como representante. Pódese participar en varias modalidades, pero só se poderá gañar un premio nunha categoría.

Cales son as categorías?
  1. Fotografía científica
  2. Artigos divulgativos
  3. Vídeos divulgativos (youtuber científico)
  4. Proxectos orixinais (nova categoría)
Como se pode participar?
  1. Fotografía científica

Os participantes presentarán unha fotografía científica con temática relacionada coa Física, especialmente a que é obxecto de estudo nas áreas de investigación do IGFAE. Cada participante poderá presentar unha imaxe dixitalizada e realizada con calquera equipo, profesional ou afeccionado, incluído o teléfono móbil. A fotografía enviada debe ser orixinal, inédita (non publicada en medios de comunicación) e non presentada a concursos. De ser o caso, o autor/para sería inmediatamente descualificado/a. A fotografía achegarase por correo electrónico e acompañarase dun título e unha breve descrición (de 5 a 10 liñas). Debe estar en formato JPG e cun tamaño ´máximo de 5 MB. As fotografías non poderán ser alteradas electronicamente nin por calquera outro medio, non aceptándose fotomontaxes. Unicamente permitiranse correccións de cor e luminosidade.

Forma de inscrición: enviando unha mensaxe ao correo electrónico a: fotos-C3-2022@igfae.usc.es

A mensaxe deberá incluir, además da Imaxe, nome e apelidos da persoa concursante, o artigo, teléfono de contacto e un breve parágrafo que nos permita coñecervos (es estudante?, profesor/a?, centro?, curso?).

  1. Artigos divulgativos

Os participantes presentarán un artigo de divulgación científica (relato, entrevista, reportaxe, conto, noticia, etc.) sobre un tema relacionado coa Física, especialmente aquela que é obxecto de estudo das áreas de investigación do IGFAE. Poderán estar redactados en galego, español ou inglés, cunha extensión máxima de 1.200 palabras e deberán ser enviados nun ficheiro PDF con formato libre. Os textos non poden ser publicados anteriormente nin ter compromisos de publicación.

Forma de inscrición: enviando unha mensaxe ao correo electrónico a:  artigos-C3-2022@igfae.usc.es

A mensaxe deberá incluír, ademais do ficheiro PDF, nome e apelidos da persoa concursante, o artigo, teléfono de contacto e un breve parágrafo que nos permita coñecervos (es estudante?, profesor/a?, centro?, curso?).

  1. Vídeos divulgativos

Os participantes presentaránun vídeo divulgativo sobre tema relacionado coa Física, especialmente aquela que é obxecto de estudo das áreas de investigación do IGFAE. A duración do vídeo será de entre 3 e 5 minutos, realizarase en galego, español ou inglés e poden utilizarse todo tipo de recursos audiovisuais (música, efectos especiais, animacións, outros vídeos de apoio a condición de que non violen dereitos de autor, etc.).

Forma de inscrición: enviando unha mensaxe ao correo electrónico videos-C3-2022@igfae.usc.es que conteña o vídeo ou unha ligazón para poder visualizalo.

A mensaxe deberá incluír nome e apelidos da persoa concursante, o artigo, teléfono de contacto e un breve parágrafo que nos permita coñecervos (es estudante?, profesor/a?, centro?, curso?).

  1. Proxectos orixinais (nova categoría)

Os participantes presentarán un proxecto, traballo ou obra sobre un tema relacionado coa Física, especialmente aquela que é obxecto de estudo das áreas de investigación do IGFAE. Os proxectos, traballos ou obras seguirán un formato libre que non se axuste a ningunha das categorías anteriores; en caso contrario, pasarán a participar nalgunha delas. Os proxectos, traballos ou obras deben presentarse en galego, español ou inglés e de tal forma que o xurado poida visualizalas correctamente, a través de arquivos en formatos de texto, imaxe ou vídeo comúns que non requiran softwares específicos (PDF, MP4, JPG, etc.), O xurado pode descartar un traballo se presenta erros ou dificultades para ser aberto.

Forma de inscrición: enviando unha mensaxe ao correo electrónico a: proxectos-C3-2022@igfae.usc

A mensaxe deberá incluír nome e apelidos da persoa concursante, o traballo, arquivo ou ligazón para visualizalo, teléfono de contacto e un breve parágrafo que nos permita coñecervos (es estudante?, profesor/a?, centro?, curso?).

Como se valorarán os traballos presentados?

As contribucións recibidas serán avaliadas por un panel composto por persoal investigador do IGFAE, que pode incluír expertos externos.

Na categoría “vídeos divulgativos”, todos os traballos recibidos que cumpran os requisitos subiranse á canle de Youtube do IGFAE. A metade da valoración será por votación popular en Twitter e teniendo en cuenta as visualizacións en Youtube. A outra metade será o resultado da aplicación dos criterios do xurado.

Na avaliación dos traballos terase en conta o rigor e a calidade dos conceptos presentados, orixinalidade e interese do tema, adecuación aos obxectivos do certame e, sobre todo, a capacidade de comunicar o contido a público non experto.

A resolución do concurso comunicarase na web do IGFAE durante a V Semana da Ciencia que terá lugar en novembro (data por determinar).

Os xurados poden declarar deserta calquera categoría e conceder unha ou máis mencións de honra. As decisións dos xurados serán inapelables.

Ata cando se pode participar?

O período de inscrición no concurso acaba o 30 de outubro ás 23:59 (hora en Santiago de Compostela).

 Cales son os premios?

Haberá un premio por categoría: 400 euros á mellor fotografía, 400 euros ao mellor artigo, 400 euros ao mellor vídeo e 400 euros ao mellor proxecto orixinal. Todos os premios atópanse suxeitos ás obrigacións tributarias correspondentes conforme o disposto na normativa vixente.

Dereitos de propiedade intelectual

A presentación ao concurso implica que as persoas participantes son os autores orixinais dos traballos presentados, que son os lexítimos posuidores de todos os dereitos propios e que non violan os dereitos de terceiros. No caso de que esta garantía fose probada falsa, e/ou no caso de que se comezasen accións por parte de terceiros para defender os dereitos sobre a obra, imaxes ou composicións, os participantes serán responsables desta vulneración, sendo exonerada a organización de toda responsabilidade.

A participación no concurso implica a cesión libre ao IGFAE dos dereitos non exclusivos de reprodución, distribución e comunicación pública das obras premiadas ou con mención de honra desde o sitio web do IGFAE, medios impresos ou dixitais. Da mesma forma, o IGFAE podería cedelos a revistas, xornais, editoriais ou sociedades sen ánimo de lucro para as súas actividades de difusión a nivel nacional e internacional.

As persoas premiadas poderán facer públicos os traballos polos medios que consideren adecuados, sempre que fagan constar que recibiron un premio neste concurso.

Calquera dato persoal enviado á organización será empregado só para a xestión de concurso.

Modificación das bases

A organización resérvase o dereito de modificar calquera punto destas bases se as circunstancias requíreno. Disto daríase publicidade a través da web da Semana da Ciencia 2022 do IGFAE (https://igfae.usc.es/igfae/es/scienceweek2022).

Bases V Concurso de Comunicacion Científica IGFAE (PDF)